تلفن: 021-44657293-4
تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز هما

تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز

شرکت تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در نیمه اول سال 1390 تحت شماره 400447 به ثبت رسیده است و فعالیت خود را در زمینه ساخت مسکن برای اعضاء آغاز نموده است .